Chongqing Nansong Chemi-Tech Pharma Co., Ltd.

      API Intermediates

      Pesticide Intermediates

 

    API Intermediates

 

Product name CAS NO
Hydroxynovaldiamine ; 2-(4-aminopentyl(ethyl)amino)ethanol 69559-11-1
Novaldiamine 1-Diethylamino-4-aminopentane 140-80-7
2-(3-chloropropyl)-2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane 88128-57-8
Cyclopropyl methyl ketone 765-43-5
7,10-dichloro-2-methoxybenzo[b]-1,5-naphthyridine 6626-40-0
1-[6-fluoro-(2S)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyrane]-(1R)-1,2-ethylene glycol 303176-39-8
1-[6-fluoro-(2R)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyrane]-(1R)-1,2-ethylene glycol 303176-45-6
1-[6-fluoro-(2R)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyrane]-(1S)-1,2-ethylene glycol 303176-43-4
1-[6-fluoro-(2S)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyrane]-(1S)-1,2-ethylene glycol 905454-57-1
2'-Hydroxy-5'-chloroacetophenone 1450-74-4
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid 99199-60-7
(R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylicacid 129101-37-7
(S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylicacid 129101-36-6
2-(1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethan-1-amine (K17-I) 448964-37-2
2-(1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethylamine hydrochloride 1053239-39-6
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one 196597-78-1
2-[(8S)-2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl]ethanamine;hydrochloride 196597-80-5
(S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]- Propionamide (Ramelteon) 196597-26-9
2-Fluoroadenosine (Fludarabine intermediate) 146-78-1
Fludarabine phosphate 75607-67-9
N-(tert-butoxycarbonyl)-L-prolinol 69610-40-8
7-(2-bromo-5-chlorobenzyloxy)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 1378388-19-2
4-chloro-6-fluoro-Quinoline 391-77-5
2,5-Dibromophenylaceticacid 203314-28-7
4,4’-Diacetylbiphenyl 787-69-9
4,4'-bis(bromoacetyl)biphenyl 4072-67-7
2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4H-one 5394-63-8
Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate 41727-47-3
3-(6-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride 188416-20-8
(2R,3S/2S,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoro-4-pyriMidinyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol (Racemic Voriconazole) 188416-29-7
Ethyl 2-acetylthiazole-4-carboxylate 160060-21-9
(2R,4S,5R)-3-Benzoyl-2-(4-methoxyphenyl)-4-phenyl-5-oxazolidinecarboxylic acid 157826-10-3
(R)-3-Hydroxy-1-methyl-piperidine 28808-26-6
(S)-tert-butyl 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate 1007882-59-8
(S)-3,10-dibromo-6-phenyl-6H-benzo[5,6][1,3]oxazino[3,4-a]indole 1392102-38-3
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide 749927-69-3
2-(5-BroMo-2-Methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene 1030825-20-7
Methyl 2-oxoindole-6-carboxylate 14192-26-8
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid 87392-07-2
(R)-methyl 2-amino-3-chloropropanoate 112346-82-4
Propane, 1-chloro-1-methoxy-2,2-dimethyl- 61976-71-4

 

Total 41 Records