Chongqing Nansong Chemi-Tech Pharma Co., Ltd.

      API Intermediates

      Pesticide Intermediates

 

    Contact us

 

Add: No. 1 Zitong Avenue, Maliuzui Town, Banan District, Chongqing, China

Post Code: 401319

Operator: +86 23 8896 1569     Sales: +86 23 8896 1568

Website: http://www.chemi-tech.com

E-mail: marketing@chemi-tech.com